Tube vinyle

Tube vinyle, dia int. 1/8″ – dia ext. 1/4″